15 September 2009

Fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005
Tentang
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
‫م‬‫من الرحي‬‫م االله الرح‬‫ِبس‬
ِِ ِ  ِ ِ
Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil
Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah
MENIMBANG : a. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan
membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan
masyarakat;
b. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti
Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada
MUI;
c. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa
tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman
bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.
MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain
secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak
orang lain, antara lain:
‫اض‬‫تر‬ ‫ارة عن‬‫ن ِتج‬‫تكو‬ ‫اطل ِإلا َأن ْ‬‫نكم بِال ْب‬‫بي‬ ‫ا َلكم‬‫و‬‫ا َأم‬‫تأ ْكلو‬ ‫ا لا‬‫نو‬‫ن ءَام‬‫ا ا َّلذي‬‫يه‬‫ا َأ‬‫١- ي‬
ٍ  ‫ ً‬ ‫ ُ َ‬ ‫ ِِ َّ‬‫ ُ‬ ‫ ُ‬ ‫ َ ُ ُ‬  ِ
(٢٩:‫ا )النساء‬‫م‬‫ رحي‬‫، ِإن الله ك َان ِبكم‬‫فسكم‬‫ا َأن‬‫لو‬‫تق ْ‬ ‫، ولا‬‫كم‬‫من‬
ِ  ‫ َ ُ‬ ‫ ُ َّ َّ‬ ‫ َ ت ُ ُ‬ ‫ِ ُ‬
“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).
‫ال‬‫و‬‫ َأم‬‫ق ًا من‬‫ا فري‬‫تأ ْكلو‬‫ا ِإل َى ال ْح َّام ِل‬‫ا ِبه‬‫ ُلو‬‫تد‬‫اطل و‬‫ بِال ْب‬‫نكم‬‫بي‬ ‫ا َلكم‬‫و‬‫ا َأم‬‫تأ ْكلو‬ ‫٢- ولا‬
ِ ِ ِ ‫ك ِ ُ ُ َ‬  ِِ ‫ ُ‬ ‫ ُ‬ ‫ َ ُ ُ‬
(١٨٨ :‫ون )البقرة‬ ‫ل‬‫تع‬ ‫تم‬‫اس ِبا ْلإث ْم و َأن‬‫ال‬
‫ َم َ‬ ِِ ِ ‫ن‬
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta seba-hagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu
Fatw a M unas V II M ajelis U lam a Indonesia tahun 2005
Fatwa tentang Perlindungan HKI
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah
[2]: 188).
(١٨٣ :‫ن )الشعراء‬‫ض مف ْسدي‬‫ا فِي ا ْلأر‬‫ َثو‬‫تع‬ ‫ ولا‬‫اءهم‬‫ي‬‫اس َأش‬‫وا ال‬ ‫خ‬‫تب‬ ‫٣- ولا‬
 ِِ  ِ َ ‫ َ‬  َ  ‫س ن‬ ‫ َ‬
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat
kerusakan” (QS. al-Syu’ara [26]: 183).
(٢٧٩ :‫ن )البقرة‬‫تظ ْلمو‬ ‫ن ولا‬‫تظ ْلمو‬ ‫... لا‬
‫ َ‬‫ َ َ‬ ‫ َ‬ِ ‫ َ‬ -٤
“...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-
Baqarah [2]: 279)
‫ا )رواه البخاري في صحيحه، رقم‬‫ن‬‫ترك كلا فإ َلي‬ ‫الا فلور َثته ومن‬‫ترك م‬ ‫١( من‬
ِ‫ َ‬ ‫ َ‬    ِ ِ   ِ ‫ ً َ‬  
2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:
‫٢٢٢٢، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك‬
(‫دينا‬
“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu)
untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga
(miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).
:‫ ... رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم‬ ‫ا‬‫ حر‬‫كم‬‫ علي‬‫ا َلكم‬‫و‬‫ و َأم‬‫اءكم‬‫٢( ِإن دم‬
‫ م‬ ‫ َ ُ‬ ‫ ُ‬  ‫ َّ ِ َ ُ‬
(١٦٢٨
“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia,
dilindungi)...” (H.R. al-Tirmizi).
‫ال‬‫ م‬‫رئ من‬‫يحل لِام‬ ‫، فق َال : َألا ولا‬‫ه وسلم‬‫ول الله ص َّى الله علي‬ ‫ا ر‬‫٣( خطبن‬
ِ ِ ٍ ِ ‫ َ ِ ُّ‬ ‫ َّ َ َ َ‬  ِ ‫ َ‬  ‫ل َّ‬ ِ ‫س ُ َّ‬ ‫ َ‬
‫ه ... )رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند‬‫نف ْس من‬ ‫ب‬‫ ٌ ِإلا ِبطي‬‫ َأخِيه شي‬
ِ ٍ ِ ِ ‫ ء َّ‬ ِ
.(٢٠١٧٠:‫يث ْرِبي ، رقم‬ ‫ن‬‫رِو ب‬‫البصريين، باب حديث عم‬
 ِ ِ 
“Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya:
‘Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta
saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...’’ (H.R. Ahmad).
3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain:
Dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman:

... ‫ا‬‫تظ َا َلمو‬ ‫ا فلا‬‫ محرم‬‫نكم‬‫بي‬ ‫نف ْسِي وجعل ْته‬ ‫ت الظل ْم عل َى‬‫ حرم‬‫ني‬‫ ِإ‬‫ادي‬‫ا عب‬‫١( ي‬
 ‫ َ َ‬   ‫ ُ‬      ‫ ُّ‬  ِ ِ
(٤٦٧٣ :‫)رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم‬
“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas
diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan
di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...” (H.R.
Muslim).
‫لمه ... )رواه البخاري في صحيحه، كتاب‬‫يس‬ ‫يظ ْلمه ولا‬ ‫لم لا‬‫و ال ْمس‬ ‫لم َأ‬‫س‬ ‫٢( ال ْ‬
 ِ ‫ َ‬  ِ ‫ ِ ِ َ‬ ‫ خ‬ ِ ‫م‬
(٢٢٦٢ ،‫المظالم‬
“Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh
menzalimi dan menghinanya...” (H.R. Bukhari)
4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat
Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:
.‫ار‬‫لاضرر ولاضر‬
 ِ ‫ َ‬  ‫ َ‬
“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak
boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.”
5. Qawa’id fiqh:
.‫ال‬ ‫١( َلضرر ي‬
ُ ‫ز‬    ‫ا‬
.‫الح‬ ‫ ع َى جل ْب ال ْم‬ ‫ء ال ْم َاسد مقد‬‫٢( در‬
ِ ِ ‫ص‬ ِ  ‫ل‬ ‫م‬ ‫ َ‬ ِ ِ ‫ف‬  
“Bahaya(kerugian) harus dihilangkan.”
“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas men-datangkan
 ‫ا‬ ‫ام فهو ح‬ ‫ا يتولد من ال ْح‬ ‫٣( كل‬
‫ر م‬   ‫ر ِ َ‬  ِ  ‫ َّ‬ ‫ َ‬ ‫ ُ ُّ م‬
maslahat”.
“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah
‫ز‬‫ر إذ ْنه لا يجو‬‫ر بغي‬‫٤( التصرف ع َى مل ْك ال ْغي‬
   ‫ل ِ ِ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ‬ ‫ ُ‬  ‫ َّ‬
haram.”
“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak
milik orang lain tanpa seizinnya.”
MEMPERHATIKAN:1. Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu’tamar V
tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma’nawiyyah:
Fatw a M unas V II M ajelis U lam a Indonesia tahun 2005
Fatwa tentang Perlindungan HKI
‫ف‬‫ال َّألي‬ ‫ارية‬ ‫ال ْعلامة الت‬ ‫اري‬ ‫ان الت‬ ‫ال ْعن ْ‬ ‫اري‬ ‫م الت‬‫أولا: الاس‬
‫ ُ و ت ِ ُ‬ ِ ‫ ُ ِّج‬ ‫ َ‬ ‫ و‬ ِ ‫ ِّج‬ ‫ و‬ ‫ و‬ ِ ‫ ِّج‬ ِ ‫ َ‬  َ
‫ا ِي‬ ‫بح ل‬‫ا، أص‬ ‫اب‬ ‫ ٌ َاص ٌ لأص‬‫ت َار هي حقو‬‫اع أو ا ْلاب‬ ‫وا ْلاخ ْت‬
‫ َه ف‬  َ ‫ة َ ح ِه‬ ‫ ُ ق خ‬  ِ  ‫ َ ِ ِ ِك‬ ‫ ِ ِر‬
‫تد‬‫ق يع‬‫هذه ال ْحقو‬ .‫ا‬ ‫تبرة لتمول ال َّاس ل‬‫الية مع‬ ‫ة‬‫م‬‫اصر قي‬ ‫ف ال ْم‬‫ال ْعر‬
 ‫ َ‬ ‫ ُ ُ‬ ِ ِ ‫ ِ ن ِ َه و‬  ‫ ً ِ َ‬  ‫ َ‬ ‫ ً‬ ِ ‫ع ِ ِ ِ ً م‬ ِ 
.‫ا‬ ‫تداء علي‬‫ز ا ْلاع‬‫ا، فلا يجو‬ ‫ا شر‬ ‫ب‬
‫ َ ه‬   ِ ِ    ‫ِه َ ع َ َ‬
‫ال ْعلامة‬ ‫اري‬ ‫ان الت‬ ‫ال ْعن ْ‬ ‫اري‬ ‫م الت‬‫ز التصرف ِي ا ْلاس‬‫ا: يجو‬ ‫ َان‬
ِ  ‫ َ‬ ‫ و‬ ِ ‫ و ِ ِّج‬ ‫ و‬ ِ ‫ِ ِ ِّج‬ ‫ ُ ف‬  ‫ َّ‬   ‫ث ِي‬
،‫ال ْغ ُّ‬ ‫س‬‫لي‬‫التد‬ ‫، إ َا ان ْت َي ال ْغرر‬ ‫ا بعوض ِال‬ ‫ارية ونق ْل أي من ْ‬ ‫الت‬
‫ و ِش‬ ِ ‫ و َّ‬  ‫ َ‬ ‫ ٍ م ِي ِذ َف‬ ِ ِ ‫ ِ ه‬ َ ُ ‫ َ‬ ِ  ِ ‫ ِّج‬
.‫ا‬ ‫اِـ‬ ‫ا‬ ‫بح ح‬‫ار أن ذلك أص‬ ‫ت‬‫ِاع‬
‫ق م ل ي‬   َ  ِ  َ ِ ‫ب ِب‬
‫ا‬ ‫اب‬ ‫ا، ولأص‬ ‫ن ٌ شر‬‫ت َار مصو‬‫اع أو ا ْلاب‬ ‫ف وا ْلاخ ْت‬‫ق ال َّألي‬‫ َال ًا: حقو‬
‫ َ ح ِه‬ ‫ َة َ ع‬  ِ ‫ ِ ِر ِ َ ِ ِ ِك‬ ِ ِ ‫ ُ ُ ت‬ ‫ث ِث‬
.‫ا‬ ‫اء علي‬ ‫ت‬‫ز ا ْلاع‬‫ا، لا يجو‬ ‫حق التصرف في‬
‫ َ ه‬  ‫ ِ ِد‬   ‫ ِ ِ ه َ‬  ‫ ُّ َّ‬
Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan
(karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang
dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti
itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan.
Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat
dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap
haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan
syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti
halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang
bersifat material.
Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya
dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan
terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
‫ا )ا ْلان ْ َاج ال ْفك ْري‬ ‫ال ْح َابلة ع َى أن‬ ‫ال َّافعية‬ ‫ة‬ ‫الك‬ ‫ر من ال ْ‬‫هو‬‫ال ْجم‬
 ِ ِ  ‫ِت‬ ‫ل َ َّه‬ ِ ‫ن ِ َ‬ ‫ ِ و‬ ِ ِ ‫ م ِ ِي ِ و ش‬ ِ    ‫ َ‬
2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:
‫اء إ َا َان‬ ‫اء بس‬ ‫ان س‬ ‫ا كا ْلأع‬ ‫ ِات‬‫ا ٌ متقوم ٌ في‬ ‫ال ْم َافع( أم‬ ‫تكر‬‫ال ْمب‬
 ‫و ٍ ِذ ك‬ ِ  ‫و‬ ِ ‫ة ِ ذ ِه َ َ ي‬  ‫ َ َ‬ ‫ َ و ل‬ ِ ‫ن‬ ‫ و‬ ِ ‫ َ‬
.‫عا‬‫ا ا ْلان ْت َاع شر‬ ‫ا‬ ‫م‬
‫ َ ً‬ ‫ب ح ِ ِف‬
“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan
Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan
manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh
dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini,
Fatw a M unas V II M ajelis U lam a Indonesia tahun 2005
Fatwa tentang Perlindungan HKI
Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu’assasah
al-Risalah, 1984], h. 20).
Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta’lif), salah satu hak
cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:
‫اس‬ ‫ا ع َى أ‬ ‫ شر‬ ‫ ع َى أن حق ال ْمؤلف هو ح ٌّ مصو‬‫ه )أي‬‫وب َاء علي‬
ِ ‫ل َس‬ ‫ ن َ ع‬  ‫ق‬   ِ ‫ َ ِّ‬ ‫ َّ‬  َ ‫ل‬ َ ِ ‫ َ‬  ‫ ِن‬
‫اء ع َى حق‬ ‫ت‬‫ره اع‬‫وي‬‫ تص‬‫ع ال ْك َاب أو‬‫ادة طب‬ ‫تبر إ‬‫لاح( يع‬‫تص‬‫ َاعدة ا ْلاس‬
‫ ِّ‬ ‫ل‬  ‫ ِ ِد‬  ِ ‫ ُ َ ِ ِت ِ َ َ‬ ‫ ِع‬  ‫ َ‬ ِ ‫ ِ ِ ِ َ‬ ِ ‫ق‬
‫ان حق‬ ‫جبة لض‬‫ا، وسرقة مو‬ ‫جب ٌ للإث ْم شر‬‫صي ٌ مو‬‫ أنه مع‬‫ال ْمؤلف أي‬
‫ ِّ‬ ِ ‫م‬ ِ ‫ ً‬ ِ  ‫ ِ َ ً‬  ‫ة ِ ِ ِ َ ع‬ ِ  ‫ة‬ ِ   ‫ َ ِّ ِ َ َ َّ‬
‫ضه عن‬‫وي‬‫ا، وتع‬ ‫ا ًا وظل ْ‬ ‫عة عد‬‫ادرة النسخ ال ْمط ْبو‬ ‫ م‬‫ال ْمؤلف في‬
ِ  ِ ِ ِ ‫ َ‬ ‫ ُ م‬ ‫ و ن‬ ِ    ِ  ‫ ِ ُّ‬  ‫ص‬ ِ ِ ‫ َ ِّ‬
.‫ابه‬ ‫ أ‬‫الضرر ا ْلأدبي الذي‬
  ‫ َّ ِ َص‬ ِ  َ ِ  
“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang
dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah)
tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah)
dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak
pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah
kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan
merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak
pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim,
serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya” (Wahbah al-
Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-
Mu’ashir, 1998] juz 4, hl 2862).
Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:
.‫ق‬‫ حقو‬‫ال أو‬ ‫ا خلفه ال ْميت من‬ ‫كة‬‫ َلتر‬
ٍ ‫ ُ‬ َ ٍ ‫ ُ ِ م‬   ‫ا ِّ َ ُ م َ َ َ‬
“Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.”
(al-Sayyid al-Bakri, I’anah al-Thalibin, j. III, h. 223).
3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim
Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang
HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan
perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman;
b. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
c. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

d. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu;
e. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
f. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
g. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI
2005.
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEK-TUAL (HKI)
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah
kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan
suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui
oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara
ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang
bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk
mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya
intelektualnya. Sebagai bentuk penghar-gaan atas karya kreativitas
intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada
pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah
di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain
yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau
memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan
pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu
untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan
masyarakat secara luas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan
Intelektual Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan
HUkum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya,
2004, Halaman 5)
Fatw a M unas V II M ajelis U lam a Indonesia tahun 2005
Fatwa tentang Perlindungan HKI
HKI meliputi:
1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang
diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak
Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas
hasil permuliannya, untuk memberi persetu-juan kepada orang atau
badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
(UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
Pasal 1 Angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui
oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai
ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga
kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia
Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang
dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak
lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan
Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang
bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);
3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama
waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
(UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan
oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil
kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan
hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik
Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
(UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam
Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada
pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang
Merek, Pasal 3); dan
Fatw a M unas V II M ajelis U lam a Indonesia tahun 2005
Fatwa tentang Perlindungan HKI
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002
tentang Hak Cipta).
Kedua : Ketentuan Hukum
1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq
maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum
(mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana
dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan
dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad
mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at
(nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak
terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, mem-buat, memakai,
menjual, mengimpor, meng-ekspor, mengedarkan, menyerahkan,
menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,
membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan
kezaliman dan hukumnya adalah haram.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H.
28 J u l i 2005 M
MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa
Ketua, Sekretaris,
Ttd, Ttd,
K.H. MA’RUF AMIN Drs. H. HASANUDIN, M.Ag
Pimpinan Sidang Pleno
Ketua, Sekretaris,
Ttd. Ttd.
Prof. Dr. H. UMAR SHIHAB Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN

Tidak ada komentar: